Arbeidstilsynet med nye kontroller rettet mot bygge- og anleggsbransjen

Arbeidstilsynet har i løpet av 4 måneder gjennomført 2 aksjoner spesielt rettet mot farlig arbeid i høyden i bygge- og anleggsbransjen. Aksjonene inngår i Arbeidstilsynet sin innsats rettet mot bygge- og anleggsbransjen hvor man i løpet av de siste 3 årene har gjennomført over 11000 tilsyn. Årsaken til de hyppige kontrollene er at denne bransjen er risikoutsatt. Tilsynet har også tidligere varslet at de vil utstede gebyrer oftere for å redusere antall fall- og klemulykker i bransjen.

Bilde av heisekran på an byggeplass

Illustrasjonsfoto i fra Pixabay.com

I aksjonen som ble gjennomført i uke 22 og 23 i mai måned ble 336 virksomheter kontrollert og 136 av disse fikk arbeid stanset som en følge av de kontrollene som ble foretatt. I overkant av 50 virksomheter risikerte overtredelsesgebyrer som en følge av aksjonen. I siste halvdel av august gjennomførte tilsynet en ny runde med kontroller og denne gangen ble 345 virksomheter kontrollert og 150 av disse fikk arbeid stanset. I denne runden var det ca. 90 virksomheter som risikerte overtredelsesgebyrer. Arbeidstilsynet har listet opp de vanligste funnene i aksjonene:

 • Usikret arbeid på tak
 • Mangel på stillas
 • Manglende kollektiv sikring
 • Mangelfull sikring av stillas og stiger
 • Farlig arbeid på kanter og utsparinger
 • Farlige adkomstveier
 • Manglende opplæring vedrørende bruk av stillas
 • Manglende opplæring ved montering av stillas
 • Manglende merking/skilt/kontrollrapport
 • Manglende rekkverk
 • For dårlig forankring, infesting/fundamentering
 • Manglende HMS-kort

I de tilfeller hvor arbeid har blitt stanset har det for en stor del dreid seg om farlig arbeid i høyden og alle stansinger ble begrunnet med overhengende fare for liv og helse. Arbeidstilsynet vil fortsette innsatsen i bygge- og anleggsbransjen med både tilsyn og veiledning. Innsatsen gjøres i samarbeid med bransjen selv.

Arbeid i høyden

Arbeid i høyden er definert som arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til et lavere nivå. Typisk arbeid som omfattes av dette er arbeid i stillas, arbeid i stige, arbeid på dekker  og arbeid i personløfter. Ulykker i forbindelse med arbeid i høyden er dessverre en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall i arbeidslivet.

Som arbeidsgiver er det en rekke ting som som kan gjøres for å gjøre arbeidsplassen tryggere. Arbeidstilsynet har selv listet opp en 8 punkter som man bør tenke på:

 • Legg atkomsten så nær arbeidsområde som mulig.
 • Velg trappetårn til atkomst.
 • Planlegg lagringsplassen for arbeidet; området for lagringsplass er en del av arbeidsområdet.
 • Sørg for at arbeidsutstyret blir kontrollert før bruk. Utstyr som ikke er i orden skal tas ut av bruk.
 • Benytt løfteutstyr/kran for transport/heising av materialer.
 • God belysning gjør arbeidet lettere og sikrere.
 • En ryddig arbeidsplass øker sikkerheten.
 • Husk ansvar for tredjeperson.

Arbeidstilsynet har også listet opp en rekke punkter som gjelder for bruk av stige og bruk av stillas.

Bilde av stillas

Illustrasjonsfoto i fra Pixabay

Bruk av stige (Kilde: Arbeidstilsynet)

 • Stige skal i hovedsak brukes til adkomst, og ikke som arbeidsplattform.
 • Stige kan brukes når det på bakgrunn av risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr.
 • Stigen skal oppstilles på en slik måte at stabiliteten er sikret under bruk.
 • Stigen skal sikres mot utglidning. Så langt det er praktisk mulig skal stigen festes i toppen eller sikres på annen måte.
 • Stiger skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt.
 • Stigen må rage minst 1 meter over adkomstnivået. Dette gjør det enklere å gå av og på stigen.
 • Når en stige skal brukes som atkomst skal den alltid sikres i toppen.

Bruk av stillas (Kilde: Arbeidstilsynet)

 • Stillasmontører skal ha opplæring i montering av stillas. Det er ulike krav til opplæring avhengig av høyden på øverste stillasgulv. Se forskrift om utførelse av arbeid kap. 17 i høyre marg.
 • Brukere av stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.
 • Fundamentering. Stillaset skal være solid understøttet. Det må kontrolleres jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen.
 • Adkomst.  Stillaset må ha en sikker atkomst.
 • Skilting. Stillas skal være merket med et lett synlig skilt som viser om stillaset er trygt å bruke, alternativt om at det ikke er tillatt å bruke.
 • Forankring. Stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende må ha tilstrekkelig forankring. Forankringene må dimensjoneres for til belastningene stillaset utsettes for. Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de beregnes for.
 • Stillasgulv. Stillasgulvet må være festet slik at det ikke vipper og forskyver seg ved normal bruk, og stillasgulvet skal være tett slik at ting ikke faller ned på andre.
 • Rekkverk. Stillas skal som hovedregel være utstyrt med rekkverk i form av hånd-, kne- og fotlist. Dersom fotlist ikke er tilstrekkelig for å forhindre at gjenstander kan falle ned, skal rekkverket dekkes med nett eller skjermer. Avstand til vegg skal være maks 0,30 m.

Les mer om arbeid i høyden på Arbeidstilsynet sin faktaside

Vær også oppmerksom på at reglene for arbeid i høyden ble endret i fra 1. januar 2016. Du kan lese mer om de ulike endringene her.