Seminar om arbeid i høyden

I 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet en rekke tilsyn i bygg- og anleggsbransjen hvor sikring ved arbeid i høyden stod i fokus. Tilsynene viste at mange enten ikke kjenner til reglene for arbeid i høyden eller av en aller annen grunn har valgt å se bort i fra reglene. Fallulykker er blant de vanligste årsakene til alvorlige skader eller dødsfall i arbeidslivet så det er ikke unaturlig at dette vies stor oppmerksomhet hos Arbeidstilsynet.

Bilde av to som arbeider i høyden

Nå inviterer Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Entreprenørforeningen for bygg og anlegg til gratis seminar om arbeid i høyden. Seminaret tar sikte på erfaringsdeling og økt kunnskap om forebygging av fallulykker.

Seminaret holder i Auditoriet, Statens Park i Tønsberg, bygg D, 17. Januar 2018.

Påmelding innen 10. Januar til ellen.ovrum[at]arbeidstilsynet.no.

Program for seminaret finnes her.

Internkontroll

Hva er internkontroll?

Internkontroll er rett og slett en samling med systematiske tiltak som sørger for at en virksomhet arbeider i henhold til gjeldende krav. Hvilke krav som gjelder for din virksomhet avhenger av hva din virksomhet driver med. Omfanget av arbeidet med internkontroll avhenger også av virksomhetens størrelse og arbeidsområde. Små virksomheter med liten risiko klarer seg gjerne med et enkelt system mens større virksomheter med stor risiko vil trenge et mer omfattende system.

Hvilke krav stilles til internkontrollen?

I Internkontrollforskriftens paragraf 5 er det listet opp 8 punkter for hva internkontrollen innebærer for virksomheter:

 1. Gjeldende lover og forskrifter skal være lett tilgjengelig med særlig fokus på de som gjelder din virksomhet spesifikt.
 2. Arbeidstakere skal ha tilstrekkelig informasjon om virksomhetens arbeid med systematisk internkontroll.
 3. Sørge for at arbeidstakerne deltar i arbeidet med internkontrollen.
 4. Etablering av mål for helse, miljø og sikkerhet.
 5. Oversikt over virksomhetens organisering med oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.
 6. Kartlegging av farer og problemer med den hensikt å avdekke risikoforhold. Dette brukes til å etablere tiltak for å redusere risikoen.
 7. Iverksetting av rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser.
 8. Løpende oppfølging av internkontrollen slik at man hele tiden vet om den fungerer som forutsatt.

Det fremgår også av forskriften at punktene 4-8 skal dokumenteres skriftlig.

 

Hva er hensikten med internkontroll?

Formålet med internkontroll fremgår i Internkontrollforskriftens paragraf 1. Det systematiske arbeidet med internkontroll skal fremme følgende punkter:

 • Arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser
 • Vern av det ytre miljø mot forurensing og en bedre avfallshåndtering.

Ved å jobbe med disse punktene vil man være på god vei mot å nå målene i lovgivningen for helse-, miljø- og sikkerhet. I samarbeid med arbeidstakerne vil det systematiske arbeidet med internkontrollen være en god form for kvalitetssikring. For at dette skal fungere i praksis er det viktig at alle arbeidstakerne er kjent med virksomhetens internkontroll. Herunder ligger rutiner, tiltak, ansvarsområder og hvem som har myndighet på dette området i virksomheten. Gode rutiner for varsling av avvik med tilhørende muligheter for tilbakemelding på avvik er gjerne også viktig for at dette arbeidet skal fungere som forutsatt.

 

Hvem trenger Internkontroll?

Alle virksomheter som har arbeidstakere er underlagt krav om internkontroll. Ansvaret for å sørge for at virksomheten etterlever kravene om internkontroll ligger hos den som er ansvarlig for virksomheten. Arbeidet med internkontrollen skal utføres i tett samarbeid med virksomhetens arbeidstakere. En detaljert oversikt over internkontrollforskriftens virkeområde finner man i forskriftens paragraf 2.

 

Risikovurdering

Punkt 6 i listen over henspeiler på det som ofte kalles risikovurdering. En risikovurdering er i utgangspunktet bygget på spørsmål rundt hvilke risikoelementer man har i virksomheten, hvordan man kan redusere denne risikoen og hva som kan gjøres for å redusere konsekvensene dersom det skulle gå galt. Risikovurderingens omfang avhenger av virksomhetens størrelse og art.

Les mer om risikovurdering. (link til egen artikkel om risikovurdering)

 

Tilsyn

Det finnes en rekke ulike tilsynsorganer som følger opp kravene til internkontroll. Hvilke tilsynsmyndigheter som er aktuelle for din virksomhet avhenger av virksomhetens art.

Tilsynsmyndighetene kan være behjelpelig med informasjon om hvilke krav som gjelder for din virksomhet. Et godt sted å starte i så måte er Arbeidstilsynet. Les gjerne mer om Internkontroll på deres faktaside.

 

Kilder og ressurser

Arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Helsedirektoratet

Miljødirektoratet

Statens strålevern

Mattilsynet

Internkontrollforskriften

Nye forskrifter og økt tilsyn

I disse dager er nye forskrifter om egenberedskap i industri- og håndverksbedrifter ute på høring. De nye forskriftene skal etter planen tre i kraft 1. Januar 2012. De nye forskriftene vil erstatte tidligere forskrifter om egenbeskyttelse i industrien og NSO sine retningslinjer for industrivernet.

Les mer om de nye forskriftene for industri- og håndverksbedrifter

Tilsynsmyndighetene med felles risikoaksjon
29. august til 15. september gjennomfører tilsynsmyndighetene en felles risikoaksjon. Mer enn 300 inspektører over hele landet skal kontrollere hva virksomhetene gjør for å kartlegge og redusere risiko. Målet med aksjonen er å øke sikkerheten på norske arbeidsplasser og for samfunnet og miljøet.  Les mer om risikoaksjonen

Innskjerpinger i oppfølging av sykefravær

Erfaringer fra arbeidet med sykefravær viser at tidlig intervensjon og oppfølging gir gode resultater, og reduserer fravær og utstøtning fra arbeidslivet. Med bakgrunn i denne erfaringen vil nå NAV fra 1. juli, 2011 stramme inn retningslinjene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykemeldte.

Fortsatt er ansvaret for oppfølgingen lagt til arbeidsgiver og den sykemeldte arbeidstaker, men både fristene for når oppfølgingen skal starte og følges opp er kortet inn. Tidspunktet for når NAV skal ha meldinger og eventuelt komme inn med bistand er også satt til tidligere enn før.

I tillegg til at fristene er endret har også NAV fått hjemmel til å utstede forelegg til arbeidsgivere og leger hvis man unnlater å følge opp sykefraværet. Fra før har NAV hatt anledning til å redusere utbetalingene av sykepenger til den sykemeldte.

Hvordan komme igang med Internkontroll HMS?

Det å komme skikkelig i gang med internkontroll HMS kan synes å være utfordrende for mange. Å tilfredsstille kravene i bl.a. Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven kan vekke hodebry selv for erfarne bedriftsledere. Det er imidlertid viktig å huske på at dette ikke er noe skippertak, men at dette skal være en kontinuerlig prosess.

Hvordan starte opp dette arbeidet?

Internkontroll HMS

Internkontroll HMS

Det er bortimot like mange tilnærminger til dette som det er organisasjoner der ute, men noen av prinsippene kan likevel synes å ligne på hverandre. Vi tar for oss noen av disse i det følgende:

Forankring i strategi og ledelse: Det er en forutsetning at ledelsen selv er deltagende i dette, samtidig med at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet. Ideelt sett bør HMS-strategi, -mål og –visjoner inngå direkte i organisasjonens ledelsesstrategi. Lovmessig er HMS-mål pålagt etter Internkontrollforskriftens § 5-4. Disse målene bør være troverdige, konkrete, målbare og oppnålige. I en helhetlig internkontroll HMS vil gjerne HMS-målene derfor også ha betydning som styringsverktøy sentralt, for gjennomføring av risikovurdering og direkte på arbeidsmiljøet. Lag dere derfor gode HMS-mål.

Sett deg inn i lovverket: Skaff dere oversikt over hvilke lover/ regler som gjelder for din virksomhet/ bransje. Det er denne oversikten som bør være lett tilgjengelig og kjent i alle deler av din virksomhet. Selve lovtekstene kan være samlet et sted eller henvist til, for eksempel til lovdata.no.

Sørg for tilstrekkelig opplæring: Ledere, verneombud, HMS-ansvarlig og brannansvarlig m.m. skal ha den opplæringen som de behøver, i tillegg til den som er lovpålagt. Sett dere inn i lovverket og sett av ressurser til dette. Det bør også dokumenteres i lister eller lignende hvem som har hvilken HMS-opplæring.

Fastsett virksomhetens HMS-organisasjon: Utarbeid en organisasjonsplan for HMS-arbeidet. Beskriv deretter de ulike rollene vedrørende HMS. Det skal fastsettes hvordan ansvar, oppgaver og myndighet fordeles mellom de ulike rollene. Det skal ikke være noen tvil om hvem som skal gjøre hva.

Gjennomfør en risikovurdering: I det kontinuerlig HMS-arbeidet gjennomføres risikovurderinger med jevne mellomrom. Når man går i gang med en internkontroll HMS, er det mest ryddig å gjennomføre én helhetlig risikovurdering som er myntet på alle områdene til virksomheten, samt alle typer risiko. Etter hvert kan det være mer aktuelt å gjennomføre risikovurderinger innenfor mer avgrensede områder/ risikoer.

Etabler en fungerende avviksbehandling: En avviksbehandling er essensiell for å lære av sine feil/ kvalitetsavvik. Rutiner for dette må være på plass etter Internkontrollforskriftens § 5-7. Terskelen for å rapportere avvik bør være lav. Hensikten med å rapportere avvik er å oppnå en kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet i organisasjonen, ikke å henge ut noen. Sørg i tillegg for at rapporteringen går sin gang. Med dette menes at avvik skal være enkelt å rapportere, det skal være tydelig hvor og hvordan avvik skal rapporteres, avvikene skal også få sin fortjente oppmerksomhet og gå sin rette ordregang i hierarkiet. Det er dermed åpenbart at frister og ansvar er en naturlig del av avviksbehandlingen. Den som har rapportert avviket bør også få tilbakemelding på behandlingen av avviket.

Gjennomgå og overvåk din internkontroll: Med jevne mellomrom skal internkontrollen gjennomgås. Ved endringer i din organisasjon, arbeidsområde, produktområde og risikoområde skal også internkontrollen gjennomgås. Oppsummert vil dette si at du skal ha en plan for når og hvordan du skal ha en gjennomgang av din HMS. Det vil derfor være aktuelt å ha en gjennomgang av internkontrollen for eksempel hvert annet år, samt hver gang det er endringer.

Denne artikkelen er blant annet basert på kravene vi finner i Internkontrollforskriftens § 5.

Enhanced by Zemanta