Hvor skal man legge lista i en risikovurdering? Et utfordrende spørsmål i seg selv. Hvis man ikke vet svaret på dette spørsmålet, kan det være greit å gjøre seg noen betraktninger først. En start kan være å besvare følgende spørsmål:

  1. Hvilke lover gjelder for min virksomhet?
  2. Hvilke skader har jeg hatt i min virksomhet?
  3. Hva er typiske skader/ uønskede hendelser som kan oppstå i min virksomhet?
  4. Hva er konsekvensene av uønskede hendelser og hvor ofte vil de oppstå?
  5. Hva er akseptabel risiko i min virksomhet og kan jeg dele inn risikoen i ulike nivåer for akseptabel risiko?

Når man så besvarer disse spørsmålene, har man skaffet seg en første oversikt over risikoen i organisasjonen. Svarene på de tre første spørsmålene vil være ren informasjon som kan brukes som en direkte input i en risikovurdering.

For de siste to punktene vil det imidlertid raskt dukke opp utfordringer knyttet til manglende systematisering og begrepsapparat. For å kunne sammenligne ulike risikoer, vil det dermed ofte oppstå et behov for å definere ulike nivåer for konsekvens og sannsynlighet. Det er dette som vil utgjøre akseptabel risiko.

Akseptabel risiko er den risikoen du godtar/ setter for ulike nivåer i din organisasjon. Grunnen til at man vektlegger å definere akseptabel risiko, er at det nettopp er denne akseptable risikoen man vurderer ulike risikoer opp i mot, altså hvor ”farlige” ulike risikoer er. Man har da begynt å definere et begrepsapparat.

Hvor man setter selve verdien på ulike nivåer for konsekvens og sannsynlighet avhenger bl.a. av type virksomhet og organisasjon. Det gjelder altså å sette passende nivåer og intervaller mellom dem for din virksomhet.

Hvor mange nivåer (av konsekvens og sannsynlighet) man vil ha er også av betydning. Avhengig av risikobildet og ambisjonsnivå, kan man velge både 2, 3, 4, 5 eller flere nivåer.

Eksempel: I en risikovurdering med 3 nivåer, kan konsekvensen settes til UFARLIG, KATASTROFAL eller FARLIG, MEN AKSEPTABEL, mens sannsynligheten settes til SJELDEN eller HYPPIG eller HAR/ KAN OPPSTÅ. Se tabellen under.

Flere nivåer vil gi en mer finmasket risikovurdering, og ofte vil et minimum med 3 nivåer gi en mer nyansert fremstilling av risikoene.

Fortsatt vanskelig å finne sine nivåer for akseptabel risiko? Vel, det er noen andre betraktninger man også kan se nærmere på. Still deg selv følgende spørsmål:
Er nivåene i den akseptable risikoen satt ut i fra konkrete ledelse- og HMS-mål?
Hvor skal vi sette verdiene av nivåene for å skille mellom hva som er ufarlig, katastrofalt og hva som ligger midt i mellom disse for vår bedrift?

Vi går ikke nærmere inn på risikovurderingen i denne omgang, artikkelen er kun ment å omtale ulike nivåer til kriterier for bestemmelse av risiko.