Omorganiseringer og flytteprosesser fjerner ofte fokus fra det normale og systematiske HMS-arbeidet i virksomheter. Slike flytte- og omorganiseringsprosesser kan være kompliserte prosesser og kan innebære:

–       Flytting av produksjonsmaskiner og utstyr

–       Flytting av lager og lagerbeholdninger

–       Flytting av sensitivt elektronisk utstyr

–       Flytting av pasienter

–       Tunge løft

–       Midlertidige fravikelse av hygienebarrierer

Mange virksomheter ser på flytting til nye lokaler som et ”gode”, men er det alltid slik?

Alle som har vært med på flytteprosesser vet at det er utfordringer i disse ”godene”. Noen av disse utfordringene i HMS-arbeidet er:

  • Enhver endring skaper usikkerhet hos de ansatte, og usikkerhet øker sannsynligheten for at feil man ellers ikke gjør oppstår.
  • Nye lokaler, systemer og prosesser krever både opplæring og en innføringsperiode.
  • Nye lokaler har alltid feil og mangler i forhold til de prosesser og arbeidsoppgaver som skal utføres.
  • Medarbeidere som skal utføre viktige driftsoppgaver i de nye lokalene har sjelden blitt tatt med i utforming og tilrettelegging av lokalene.
  • Kontakter og montasjer passer ikke helt til bruken av lokalene, og mange midlertidige tilpassinger må gjøres.
  • Selve flyttingen av materiell og utstyr er nye og kanskje ukjente oppgaver, særlig der virksomhetens egne ansatte utfører oppgavene.

Alle disse forholdene tilsier at risikoforholdene i virksomheten øker i en slik prosess. Flytteprosesser bør derfor sikres ved at man gjennomfører en risikovurdering før man starter. En slik risikovurdering må dekke alle fasene i flyttingen fra avvikling av eksisterende drift og til man er operativ fra nye lokaler.