Hva er hensikten med en risikovurdering?

Målsettingen med en risikovurdering er å redusere sjansen for skader eller sykdom på arbeidsplassen. Det kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte arbeidstaker dersom det er elementer i arbeidsdagen som medfører høy risiko for skader eller sykdom samt at det kan få konsekvenser for arbeidsgivere i form av høyere sykefravær, lavere produksjon, høyere gjennomtrekk av arbeidstakere med tilhørende kostnader i forbindelse med rekruttering etc.

Bilde av arbeider som er påkjørt av truck

Hvem trenger risikovurdering?

Arbeidsmiljøloven dekker i all hovedsak alle virksomheter som har arbeidstakere med noen få unntak som er spesifisert i lovens paragraf 1-2.

I paragraf 3 er det listet opp en rekke krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Herunder fremgår det i punkt C at farer og problemer skal kartlegges med tanke på å vurdere risikoforholdene i virksomheten. Dette omtales også i Internkontrollforskriftens paragraf 5 hvor det fremgår at kartlegging av farer og problemer skal dokumenteres skriftlig.

Det betyr med andre ord at alle virksomheter som omfattes av Arbeidsmiljøloven skal vurdere risikoen med den hensikt å redusere sjansen for skader og sykdom. Det fremgår også at det er arbeidsgivers ansvar å foreta denne risikovurderingen.

Gjennomføring av risikovurdering

På Arbeidstilsynets faktaside om risikovurdering er hovedbudskapet at man bør gjøre dette enkelt. De trekker frem tre spørsmål som dekker kjernen i en risikovurdering:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan gjøres for å hindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det allikevel skulle skje?

Hvor omfattende en risikovurdering blir avhenger selvfølgelig av typen virksomhet, hvilken type arbeid som utføres og størrelsen på arbeidsplassen.

For en enkel arbeidsplass med for eksempel vanlig kontorarbeid vil en risikovurdering være en rimelig enkel sak. For de virksomhetene som er større og har mer kompliserte risikoforhold kan det være hensiktsmessig å innhente ekstern hjelp. Arbeidstilsynet presiserer på sin faktaside at uansett hvem som gjennomfører risikovurderingen så er det arbeidsgiver som har ansvaret for at risikovurderingen blir gjennomført på en god måte.

Arbeidstilsynet viser også en enkel trinnvis modell for gjennomføring av risikovurderingen:

Trinn 1: Finn farekilder

Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?

Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?

Trinn 4: Tiltak og videre arbeid

Arbeidet med risikovurdering og internkontroll er et løpende arbeid. Den risikovurderingen man gjennomførte for 3 eller 5 år siden er ikke nødvendigvis dekkene i dag. I Internkontrollforskriftens paragraf 4 fremgår det at det er den ansvarlige i virksomheten som er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll.

 

Kilder og ressurser for mer informasjon om risikovurdering:

Arbeidstilsynets faktaside om risikovurdering

Arbeidsmiljøloven

Internkontrollforskriften